Krediet aan ondernemingen

 • Kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) spelen een belangrijke rol in onze maatschappij. Ze zijn de drijvende kracht achter innovatie en concurrentie in de economie. KMO’s hebben echter een adequate financiering nodig om een impact te kunnen hebben op de economie. Deze financiering brengt heel wat uitdagingen mee.

 • Ook dit jaar zijn Belgische en Europese ondernemingen positief over de bereidheid van banken om kredieten te verstrekken. Zij ervaren de toegang tot financiering dan ook niet als een nijpend probleem. Dat blijkt uit de 13de editie van de Survey on the access to finance of enterprises in the euro area (SAFE) die de Europese Centrale Bank (ECB) op 2 december 2015 heeft gepubliceerd. 

 • De kredietvraag zet zijn voorzichtige heropleving verder in het derde kwartaal van 2015. Dit ligt in lijn met de recente berichtgeving dat ondernemers steeds positiever gestemd zijn over de conjunctuur. De aanhoudende positieve evolutie van de kredietvraag wordt tevens in de hand gewerkt door de nog steeds zeer voordelige rentetarieven. Zo schommelde de gemiddeld gewogen rentevoet voor nieuwe kredieten in oktober 2015 nog altijd rond de 2%. 

 • Uit de resultaten van de driemaandelijkse Kredietbarometer van Febelfin blijkt dat de kredietvraag in het tweede kwartaal van 2015 een verdere voorzichtige heropleving kent. Deze positieve evolutie lijkt te danken aan het verbeterend economisch klimaat en de zeer voordelige rentevoeten. Zo schommelt de gemiddeld gewogen rentevoet rond de 2%. 

 • De vele veranderingen op de landbouwmarkt brengen heel wat uitdagingen in de sector mee, net als een daling van de prijzen, in het bijzonder op het gebied van de zuivel en runds- en varkensvlees. De huidige marktvolatiliteit weegt op het business model van bepaalde bedrijven en kan financiële moeilijkheden voor hen veroorzaken. De banksector besteedt aandacht aan deze bedrijven, en meer bepaald aan hun algehele financiële toestand en hun liquiditeitspositie. 

 • Tijdens de overlegvergadering werd tevens besloten tot de oprichting van een centraal Contactpunt bij Febelfin.

 • Landbouwbedrijven die het moeilijk hebben wegens de huidige volatiliteit op de landbouwmarkt, worden aangemoedigd om (tijdig) contact op te nemen met hun bankier om een grondige analyse van hun financiële toestand en een tijdige bespreking van specifieke en doelgerichte oplossingen mogelijk te maken. Zelf zullen de banken het initiatief nemen voor een onderzoek van dossiers die mogelijk een probleem kunnen vormen.

  Van volgende instrumenten kan worden gebruik gemaakt in geval van liquiditeitsproblemen:

  • een aanvullende financiering
  • een mogelijk uitstel van kapitaalaflossing
  • de verlenging van de looptijd van het krediet
  • een gemengde of alternatieve formule

  Aarzel dus niet om contact op te nemen met uw bankier. Een open en transparante houding is hierbij primordiaal. Een bankier die tijdig op de hoogte wordt gebracht van moeilijkheden kan immers vaak nog oplossingen bieden waar nodig. 

 • De banksector is er zich van bewust dat de vele veranderingen op de landbouwmarkt heel wat uitdagingen meebrengen voor de landbouwsector, in het bijzonder voor de zuivel- en varkensvleesproducenten. Hij besteedt dan ook aandacht aan de algemene financiële toestand en liquiditeitspositie van de landbouwbedrijven. Daarbij wordt de situatie van elk bedrijf afzonderlijk bekeken om een oplossing te kunnen bieden voor de eventuele liquiditeitsproblemen waarmee een bedrijf wordt geconfronteerd. 

 • De vele veranderingen op de landbouwmarkt brengen heel wat uitdagingen in de sector mee, in het bijzonder op het gebied van de zuivel- en varkensvleesproductie. De huidige marktvolatiliteit weegt op het ‘business model’ van bepaalde bedrijven en kan financiële moeilijkheden voor hen veroorzaken. De banksector besteedt aandacht aan deze bedrijven, en meer bepaald aan hun algehele financiële toestand en hun liquiditeitspositie.

 • Vlaams minister van Werk en Economie Philippe Muyters kreeg groen licht van de Vlaamse regering om over te gaan tot de vereenvoudiging van de kmo-portefeuille. Daarnaast zal hij ook een nieuwe kmo-groeisubsidie invoeren. “We geven niet langer zomaar geld”, laat minister Philippe Muyters weten in een persbericht van 22/07/2015.

   

Pagina's