Krediet aan ondernemingen

  • Het boek "Krediet voor ondernemers" geschreven door Paul Van Dessel en Annuska Van Hoorebeke, biedt concrete tips en adviezen om uw relatie en uw onderhandelingspositie met uw bank te verbeteren.

  • Als gevolg van de 6de staatshervorming, is de kredietbemiddeling tussen ondernemers en de banken voortaan een regionale bevoegdheid.

  • Als u een beroep hebt gedaan op de ombudsdienst van uw bank of kredietinstelling maar u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing, dan kan de kredietbemiddelaar u concrete hulp bieden bij de aanvraag of weigering van een nieuw of bijkomend krediet. 

  • De banken engageren zich om, wanneer dit van toepassing is, het overheidsinstrumentarium op regionaal en federaal niveau m.b.t. de financiering van ondernemingen aan te reiken aan hun klanten en deze te begeleiden bij hun aanvraag van die steunmaatregelen.

  • De onderneming zal de kredietinstelling informeren wanneer zij belangrijke veranderingen verwacht of ondervindt die een invloed op de betrekkingen met haar bank kunnen hebben.

  • Vooraleer een kredietovereenkomst wordt gesloten, zal de kredietinstelling in duidelijke taal alle beschikbare, gedetailleerde informatie over de voorwaarden voor het aangevraagde krediet ter kennis brengen van de onderneming, inclusief de reglementen die op dit krediet toepasselijk zijn. De onderneming zal van elke wijziging op de hoogte worden gebracht.

  • De onderneming zal alle nuttige informatie, zoals een ondernemingsplan, de jaarrekeningen, haar huidige financiële situatie, … ter kennis brengen van de kredietinstelling, alsook al haar verbintenissen ten opzichte van andere banken, voor zover die gegevens relevant zijn voor het dossier.

  • Etnische oorsprong, geslacht, religie of nationaliteit worden als criteria niet in overweging genomen bij een beslissing tot kredietverlening, dit alles onder voorbehoud evenwel van de beroepsethiek, de interne complianceregels en de toepasselijke wetgeving.

  • De kredietinstellingen zullen de klanteninformatie discreet behandelen, omdat dit heel gevoelig kan liggen in een omgeving die door concurrentie wordt gekenmerkt.

  • Zowel de ondernemingen als de kredietinstellingen erkennen de belangrijkheid van een open dialoog voor solide en duurzame betrekkingen.

Pagina's