Krediet aan ondernemingen

  • Vooraleer een kredietovereenkomst wordt gesloten, zal de kredietinstelling in duidelijke taal alle beschikbare, gedetailleerde informatie over de voorwaarden voor het aangevraagde krediet ter kennis brengen van de onderneming, inclusief de reglementen die op dit krediet toepasselijk zijn. De onderneming zal van elke wijziging op de hoogte worden gebracht.

  • De onderneming zal alle nuttige informatie, zoals een ondernemingsplan, de jaarrekeningen, haar huidige financiële situatie, … ter kennis brengen van de kredietinstelling, alsook al haar verbintenissen ten opzichte van andere banken, voor zover die gegevens relevant zijn voor het dossier.

  • Etnische oorsprong, geslacht, religie of nationaliteit worden als criteria niet in overweging genomen bij een beslissing tot kredietverlening, dit alles onder voorbehoud evenwel van de beroepsethiek, de interne complianceregels en de toepasselijke wetgeving.

  • De kredietinstellingen zullen de klanteninformatie discreet behandelen, omdat dit heel gevoelig kan liggen in een omgeving die door concurrentie wordt gekenmerkt.

  • Zowel de ondernemingen als de kredietinstellingen erkennen de belangrijkheid van een open dialoog voor solide en duurzame betrekkingen.

  • De kredietinstellingen en ondernemingen zijn zich ervan bewust dat een goede en langdurige relatie gebaseerd moet zijn op wederzijds begrip en vertrouwen.

  • De kredietinstellingen en ondernemingen zijn zich ervan bewust dat een goede en langdurige relatie gebaseerd moet zijn op wederzijds begrip en vertrouwen.

  • Febelfin heeft een opiniestuk ingestuurd bij de kranten De Tijd en L'Echo als reactie op het artikel "Crowdfunding zet steile opmars in België in" dat in De Tijd was verschenen op 28 november 2014. 

  • In het derde kwartaal van 2014 aanvaarden de Belgische banken opnieuw meer kredieten aan ondernemingen dan in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2013. Voor het tweede jaar op rij is de weigeringsgraad dan ook gedaald en bereikte hij zijn laagste niveau sinds 3 jaar. Positief voor de ondernemingen zijn ook de lage rentetarieven die een absoluut laagtepunt kennen. Hierdoor blijft lenen voor een onderneming goedkoop. Wat betreft de omloop van de kredieten aan ondernemingen is een stabilisatie merkbaar. Eind september 2014 bedroeg die 127,8 miljard EUR, een stijging van ongeveer 1 miljard EUR tegenover vorig jaar. Dit blijkt uit de driemaandelijkse kredietbarometer van Febelfin.

  • Een adviseur zoals een boekhouder, accountant, fiscalist, belastingconsulent of bedrijfsrevisor kan op basis van zijn kennis en ervaring ondernemingen helpen bij het uitwerken van financieringsoplossingen en het voorbereiden van een kredietdossier, en dit tijdens de verschillende stadia van het kredietverleningsproces.

Pagina's