Private investeerders

Niet-beursgenoteerde ondernemingen kunnen eigen vermogen aantrekken door een beroep te doen op durfkapitaalverstrekkers of -fondsen.

Durfkapitaalverstrekkers kunnen de vorm aannemen van privépersonen (business angels, famllie, vrienden, ...),  durfkapitaal -fondsen of publieke instellingen.

Een durfkapitalist maakt doorgaans een diepgaande analyse, die ook heel wat inspanningen vergt van de onderneming, vooraleer hij een investeringsbeslissing neemt.

Tegenover de kapitaalinbreng van de durfkapitalist staan meestal een aandelenparticipatie in de onderneming, een vertegenwoordiging in de de Raad van Bestuur en/of het Directiecomité van de onderneming, vereisten op het gebied van corporate governance, informatieverstrekking, rendement, enz.

Durfkapitaal in België

De Belgische ondernemingen vinden niet altijd even vlot toegang tot de risicokapitaalmarkt. Het aanbod aan durfkapitaal is weliswaar groot genoeg maar is ook sterk versnipperd. Zeker bij grotere kapitaalrondes is het aanbod aan Belgisch risicokapitaal vaak onvoldoende. Een schaalvergroting en meer focus is nodig om de markt opnieuw te laten groeien. Dit blijkt uit een onderzoek dat Febelfin heeft gevoerd rond de toegang van ondernemingen tot risicokapitaal.

Klik hier om het onderzoek te consulteren.

Meer informatie ? 

U kunt meer informatie over durfkapitaal en durfkapitaalverstrekkers voor startende en groeibedrijven vinden bij:

  • de Belgian Venture Capital & Private Equity Association (BVA)
  • het Business Angels Netwerk (BAN) Vlaanderen
  • het Agentschap Ondernemen inventariseert op regelmatige basis de durfkapitaalverschaffers die actief zijn in Vlaanderen. De brochure "Risicokapitaal" bevat een overzicht van de verscheidene risicokapitaalmaatschappijen die in Vlaanderen actief zijn op de kmo-markt (d.w.z. ook belangen willen nemen van minder dan 5 miljoen EUR) en die in hoofdzaak als minderheidsaandeelhouder willen optreden.
    • FINMIX, een project van Agentschap Ondernemen, geeft de ondernemer die op zoek is naar risicokapitaal de mogelijkheid om zijn project voor te stellen aan een panel van financieringsexperten. Om het financieel plaatje rond te krijgen, is de inbreng van verschillende financiële spelers immers essentieel.
  • het Brussels Agentschap voor de Onderneming (ABE-BAO) biedt eveneens informatie over private en publieke durfkapitaalverstrekkers
  • de Union Wallonne des Entreprises (UWE) stelt informatie ter beschikking over durfkapitaalverstrekkers in Wallonië.
  • de European Private Equity & Venture Capital Association (EVCA).