Krediet aan ondernemingen: meer dan 129 miljard EUR in omloop

16 maart 2012

De banken blijven ook in het vierde trimester van 2011 krediet verlenen aan Belgische ondernemingen. De omloop van kredieten aan ondernemingen bereikte immers het hoogste punt ooit: het uitstaand bedrag van ondernemingskredieten bedroeg eind 2011 meer dan 129 miljard EUR. Ook het volume van zowel de aangevraagde kredieten (+ 4%) als van de verstrekte kredieten (+ 10%) nam in het vierde trimester van 2011 toe ten aanzien van hetzelfde trimester van vorig jaar. Ten slotte bevond ook de weigeringsgraad zich in 2011 globaal genomen op een lager niveau dan die van vorig jaar. Dit blijkt uit de driemaandelijkse kredietbarometer van Febelfin over kredieten aan ondernemingen.

 

Kredietbarometer van Febelfin (1)

De omloop van kredieten aan ondernemingen is ook in het vierde trimester van 2011 blijven toenemen en bereikte een nieuwe recordhoogte van meer dan 129 miljard EUR. Dit is een stijging van 7 miljard EUR of 5,8% tegenover eind 2010.

Daarnaast is ook het volume van zowel de aangevraagde kredieten (+ 4%) als de verstrekte kredieten (+10%)  in het vierde trimester van 2011 toegenomen ten opzichte van het overeenstemmende trimester van 2010. Wat betreft het aantal aangevraagde en verstrekte kredietdossiers werd er niettemin een daling opgetekend van respectievelijk 4% en 3%. 

De weigeringsgraad bevond zich in het vierde trimester van 2011 grotendeels op een lager niveau dan in hetzelfde trimester van het voorgaande jaar. Dit toont aan dat banken bereid blijven om voor goede kredietdossiers krediet te verstrekken aan de Belgische ondernemingen.

Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (NBB):

Ook de Nationale Bank van België (Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen) brengt statistieken over kredieten aan ondernemingen in kaart waaruit blijkt dat er in België geen sprake is van kredietschaarste.

Uit haar cijfers blijkt dat de omloop van de opgenomen ondernemingskredieten in de eerste maand van dit jaar is toegenomen en aldus een nieuw hoogtepunt heeft bereikt. Daarnaast blijft ook de aanwendingsgraad – dit is het opgenomen krediet op de geopende kredietlijnen – voor kleine ondernemingen in januari 2012 stabiel ten opzichte van januari 2011. Hij bedraagt 87,3%. Voor de middelgrote ondernemingen wordt er voor dezelfde periode zelfs een daling opgetekend van 72,3 % tot 69,5 %. Dit in tegenstelling tot de grote ondernemingen: voor hen stijgt de aanwendingsgraad van 54,6 % tot 61,1 %.

In het uitstaande volume van de opgenomen ondernemingskredieten maken de kredieten op lange termijn het grootste deel uit: eind januari 2012 bedroeg het aandeel van de kredieten op lange termijn immers 68,7% van het volume, ten aanzien van 31,3% voor kredieten op korte termijn.

Bovendien verstrekken banken ondernemingskredieten aan een concurrentieel en betaalbaar tarief. Voor de zesde maand op rij is de gemiddelde gewogen interestvoet gedaald tot 3,22%. Dit is een daling met 43 basispunten ten opzicht van juli 2011 (3,65%).

(1) De driemaandelijkse kredietbarometer van Febelfin over kredieten aan ondernemingen heeft betrekking op vier domeinen: de kredietomloop (totaal uitstaand volume (bedrag) aan kredieten, inclusief effectiseringen), de kredietaanvragen, de kredietproductie (nieuw verstrekte kredieten) en de weigeringsgraad. Deze Febelfin-barometer bestrijkt nagenoeg de volledige markt. Schommelingen in de cijfers kunnen het gevolg zijn van cyclische elementen.

Bijlagen - grafieken

1. Kredietomloop

Eind 2011 is er ruim 129 miljard euro aan kredieten aan ondernemingen (2) in omloop. Dit komt neer op een stijging van 7 miljard euro of 5,8% tegenover eind 2010. Daarmee wordt een nieuwe recordhoogte bereikt. 

Kredieten aan ondernemingen op recordhoogte

 

Uit de statistieken van de Nationale Bank van België (Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen) blijkt dat het volume van kredieten aan ondernemingen in januari 2012 blijft toenemen. Eind januari 2012 wordt daardoor immers een absoluut hoogtepunt opgetekend van bijna 117 mia EUR, dit is een toename van bijna 700 miljoen EUR ten opzichte van december 2011.

(2) In de bevraging door Febelfin ligt het bedrag van de ondernemingskredieten in omloop hoger dan die van de Nationale Bank van België (Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen), aangezien Febelfin ook de verbinteniskredieten en de kredieten aan zelfstandigen in kaart brengt.

 

2. Kredietaanvragen : vergelijking op trimestriële basis

Het volume van de kredietaanvragen ligt in het vierde trimester van 2011 bijna 4% hoger dan in het vierde trimester van het voorgaande jaar. Wat betreft het aantal kredietaanvragen is er wel afname: voor dezelfde periode wordt een daling opgetekend van 4,1%.

De grafiek hieronder geeft een vergelijking weer op trimestriële basis van de evolutie, in aantal en bedrag, van de kredietaanvragen. Elk trimester wordt vergeleken met het overeenstemmende trimester van het voorgaande jaar.

 

3. Kredietproductie : vergelijking op trimestriële basis

In het vierde trimester van 2011 nam het volume van de nieuwe ondernemingskredieten toe met 10% ten opzichte van het vierde trimester van het voorgaande jaar. Het aantal nieuwe ondernemingskredieten vertoont voor dezelfde periode evenwel een daling van bijna 2,9%.

De grafiek hieronder geeft een vergelijking weer op trimestriële basis van de evolutie, in aantal en bedrag, van de kredietproductie. Elk trimester wordt vergeleken met het overeenstemmende trimester van het voorgaande jaar.

 

4. Weigeringsgraad

Uit de evolutie van de index met betrekking tot de weigeringen blijkt dat weigeringsgraad zich in het vierde trimester van 2011 grotendeels op een lager niveau bevond als in hetzelfde trimester van het voorgaande jaar.

De banken blijven dus bereid om krediet te verstrekken.

 N.B.: index 100 = gemiddelde voor de eerste 8 maanden van 2008.

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen bij Mevr. Pamela Renders, woordvoerster van Febelfin (02 507 68 31 – 0477 39 99 79 – pr@febelfin.be).

 

Meer over: