Krediet aan ondernemingen op record ondanks afnemend groeiritme

6 juni 2012

Op het einde van het eerste trimester van 2012 waren er meer kredieten aan ondernemingen in omloop dan ooit: het uitstaand bedrag aan ondernemingskredieten overschreed voor het eerst 130 miljard EUR. Dit blijkt uit de driemaandelijkse kredietbarometer van Febelfin over kredieten aan ondernemingen.

Nochtans daalden zowel het aantal verstrekte kredieten (- 6,1%)  als het volume ervan (- 14,6%) in het eerste trimester van 2012 ten opzichte van hetzelfde trimester van het voorgaande jaar. Het aantal aanvragen voor ondernemingkredieten daalde echter nog sterker (-10,9 %). In bedrag vroegen ondernemingen 14,2% minder krediet dan in het eerste trimester van 2011.

Bovendien zit er in de cijfers van het eerste trimester van 2011 een uitzondelijk krediet van 1,5 miljard EUR, terwijl er in het eerste trimester van 2012 geen dergelijk krediet van grote omvang werd aangevraagd. Indien dit uitzonderlijke krediet van 1,5 miljard EUR buiten beschouwing zou worden gelaten, zou de daling van het volume van de kredietaanvragen en de verstrekte kredieten respectievelijk slechts 5,2% en 1,9% bedragen.

Kredietbarometer van Febelfin (1)

De omloop van kredieten aan ondernemingen is ook in het eerste trimester van 2012 blijven toenemen en overschreed voor het eerst de kaap van 130 miljard EUR. Dit is een stijging van 6 miljard EUR of 4,7% sinds maart vorig jaar. Uit deze cijfers blijkt dat het krediet aan ondernemingen niet schaars is geworden en dat de banken hun rol als financier van de bedrijfswereld blijven spelen voor volwaardige kredietdossiers. De sector blijft zich inzetten voor permanent overleg met andere sectoren en overheden om alle kredietwaardige dossiers maximaal krediet te kunnen verlenen.

Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (NBB):

Ook de Nationale Bank van België (Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen) brengt statistieken over kredieten aan ondernemingen waaruit blijkt dat er in België geen sprake is van kredietschaarste.

Uit haar cijfers blijkt eveneens dat de omloop van de opgenomen ondernemingskredieten in april van dit jaar een nieuw hoogtepunt heeft bereikt van bijna 118 miljard EUR.

Uit de jongste cijfers (maart 2012) blijkt dat de aanwendingsgraad – dit is het opgenomen krediet op de geopende kredietlijnen – voor kleine ondernemingen nagenoeg stabiel is gebleven op 87% ten opzichte van eind vorig jaar. Voor de middelgrote ondernemingen wordt er zelfs een lichte daling opgetekend tot 68,7 %. Voor de grote ondernemingen schommelt de aanwendingsgraad rond 61 %.

In het uitstaande volume van de opgenomen ondernemingskredieten maken de kredieten op lange termijn het grootste deel uit: eind maart 2012 bedroeg het aandeel van de kredieten op lange termijn 68,9% van het volume, ten aanzien van 31,1% voor kredieten op korte termijn.

Bovendien blijven de banken ondernemingskredieten verstrekken aan een concurrentieel en betaalbaar tarief. De gemiddelde gewogen interestvoet bedroeg in maart 2012 3,21%. Dit is weliswaar een lichte stijging met 3 basispunten ten opzichte van februari, na 7 maanden van daling, maar nog steeds 44 basispunten lager dan in juli 2011 (3,65%).

Bijlagen - grafieken

1. Kredietomloop

In het eerste trimester van 2012 overschrijdt de omloop aan kredieten aan ondernemingen (2) voor het eerst 130 miljard euro. Dit komt neer op een stijging van 6 miljard euro of 4,7% tegenover één jaar geleden. 

 

                                            Kredieten aan ondernemingen op recordhoogte

 

Ook uit de statistieken van de Nationale Bank van België (Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen) blijkt dat het volume van kredieten aan ondernemingen blijft toenemen. Eind april 2012 wordt daardoor een absoluut hoogtepunt opgetekend van bijna 118 mia EUR, dit is een toename van 1,923 miljard EUR ten opzichte van eind 2011.

 

2. Kredietaanvragen : vergelijking op trimestriële basis

Het aantal kredietaanvragen ligt in het eerste trimester van 2012 11% lager dan in het eerste trimester van het voorgaande jaar.

Wat betreft het volume van de kredietaanvragen is er een afname met 14%. In de cijfers met betrekking tot het 1ste trimester van vorig jaar was evenwel een uitzonderlijk krediet van 1,5 miljard EUR inbegrepen, terwijl er in het eerste trimester van 2012 geen dergelijk krediet van grote omvang werd aangevraagd. Indien dit uitzonderlijke krediet van 1,5 miljard EUR buiten beschouwing zou worden gelaten, zou de daling van de kredietaanvragen in volume slechts 5,2% bedragen.

De grafiek hieronder geeft een vergelijking weer op trimestriële basis van de evolutie, in aantal en bedrag, van de kredietaanvragen. Elk trimester wordt vergeleken met het overeenstemmende trimester van het voorgaande jaar.

 

 

3. Kredietproductie : vergelijking op trimestriële basis

In het eerste trimester van 2012 daalde het aantal verstrekte kredieten met 6,1%.

Het volume aan verstrekte ondernemingskredieten daalde met 14,6% ten opzichte van het eerste trimester van 2011. Ook hier houdt de sterkere daling van het bedrag aan verstrekte kredieten verband met het feit dat in de kredietproductie betreffende het 1ste trimester van vorig jaar een uitzonderlijk krediet van 1,5 miljard was inbegrepen, terwijl dat niet het geval is in het eerste trimester van 2012. Indien dit uitzonderlijke krediet van 1,5 miljard buiten beschouwing zou worden gelaten, zou de daling van de verstrekte kredieten in bedrag slechts 1,9% hebben bedragen.

De grafiek hieronder geeft een vergelijking weer op trimestriële basis van de evolutie, in aantal en bedrag, van de kredietproductie. Elk trimester wordt vergeleken met het overeenstemmende trimester van het voorgaande jaar.

 

 

4. Weigeringsgraad

Uit de evolutie van de index met betrekking tot de weigeringen blijkt dat weigeringsgraad in het eerste trimester van 2012 iets hoger lag dan vorig jaar, maar toch een daling naar het einde van het trimester toe vertoont.

Het feit dat het aantal verstrekte kredieten minder sterk is gedaald dan het aantal kredietaanvragen toont niettemin aan dat de banken nog steeds bereid blijven om krediet te verstrekken.

 

                                                              N.B.: index 100 = gemiddelde voor de eerste 8 maanden van 2008.

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen bij Mevr. Pamela Renders, woordvoerster van Febelfin (02 507 68 31 – 0477 39 99 79 – pr@febelfin.be).

(1) De driemaandelijkse kredietbarometer van Febelfin over kredieten aan ondernemingen heeft betrekking op vier domeinen: de kredietomloop (totaal uitstaand bedrag aan kredieten, inclusief effectiseringen), de kredietaanvragen, de kredietproductie (nieuw verstrekte kredieten) en de weigeringsgraad. Deze Febelfin-barometer bestrijkt nagenoeg de volledige markt. Schommelingen in de cijfers kunnen het gevolg zijn van cyclische elementen.

(2) In de bevraging door Febelfin ligt het bedrag van de ondernemingskredieten in omloop hoger dan die van de Nationale Bank van België (Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen), aangezien Febelfin ook de verbinteniskredieten en de kredieten aan zelfstandigen in kaart brengt.

 

Meer over: