Kredietverlening aan ondernemingen nam toe in 2013

20/03/2014

Conjunctuurherstel luidt sterk laatste kwartaal in

Ondernemingskrediet nooit zo goedkoop

In de loop van 2013 steeg het volume aan ondernemingskredieten met 1,5 miljard EUR. Achter dit cijfer van de Barometer voor ondernemingskredieten[1] gaat echter een volatiel verloop schuil. 2013 begon sterk met een piek tot 129,4 miljard EUR[2] aan uitstaand ondernemingskrediet in het eerste kwartaal maar na een daling in de zomerperiode volgde alsnog een sterk laatste kwartaal als positieve afsluiter.

Blijkbaar hebben het conjunctuurherstel in de tweede helft van 2013 en het laagste aantal kredietweigeringen sinds 5 jaar geleid tot een heropleving van de ondernemingskredietmarkt in het laatste kwartaal van 2013.

Daarbij komt dat ook de kostprijs van ondernemingskrediet terugviel tot gemiddeld 2,97% in 2013, wat ook in Europese context één van de laagste rentevoeten was. Nooit was het voor ondernemingen zo goedkoop om geld te ontlenen.

Kredietaanvragen stijgen voor het eerst in meer dan twee jaar

Kenmerkend voor het vierde kwartaal van 2013 is de stijging van het aantal kredietaanvragen in vergelijking met het vierde kwartaal van 2012. Het is al meer dan twee jaar geleden dat  er zich nog  een dergelijke positieve evolutie heeft voorgedaan.

Het aangevraagde kredietbedrag steeg voor het eerst sinds het voorjaar van 2012. Die tendens zien we ook bij het verstrekte kredietbedrag, dat voor het eerst in twee jaar stijgt.

“De Belgische economie heeft in de tweede helft van 2013 aan snelheid gewonnen en we zien dat dit zich doorzet in de markt van ondernemingskrediet in het laatste kwartaal van 2013. Kredietverlening en vertrouwen in de economie werken immers als communicerende vaten. Voor het eerst sinds twee jaar stellen we dan ook een toename vast van de vraag naar ondernemingskrediet. We hopen dat deze tendens zich door kan zetten begin 2014”, aldus Michel Vermaerke, Gedelegeerd bestuurder van Febelfin.

De stijging met betrekking tot het verstrekte kredietbedrag komt tot uiting in de evolutie van de kredietomloop. Na de terugval in oktober 2013 (125,7 miljard EUR) nam de kredietomloop toe tot 126,8 miljard EUR in december 2013. Die evolutie sluit aan bij het conjunctuurherstel in het derde kwartaal van 2013.

De cijfers voor het eerste kwartaal van 2014 zullen bepalen of die evolutie duurzaam is en de eerste vaststellingen wijzen alvast in die richting. Men dient evenwel rekening te houden met de impact die de wet KMO-financiering [3] zal hebben op de toegang tot krediet voor ondernemers.

Weigeringsgraad op laagste niveau sinds 2009

Enkel in het vierde kwartaal van 2008 lag de gemiddelde weigeringsgraad lager dan in het vierde kwartaal van 2013. Gemiddeld komt de weigeringsgraad in 2013 dus te liggen onder het niveau van 2012.

“Gezondere bedrijven maken gezondere kredietverlening mogelijk. Bedrijven die op hun beurt investeren dragen bij tot de verdere heropleving van de economie. De zeer lage weigeringsgraad bij de banken voor het ondernemingskrediet geeft aan dat de banken hun kerntaak, met name de financiering van de economie, ten volle blijven vervullen en goed voorbereide kredietdossiers volop kansen blijven geven”, zo zegt Michel Vermaerke.

Die resultaten liggen in de lijn van die van de Bank Lending Survey [4] van januari 2014 - zoals opgesteld door de Europese Centrale Bank (ECB) - waarin de banken hebben aangegeven dat ze hun kredietvoorwaarden in het vierde kwartaal van 2013 hebben versoepeld. In het eerste kwartaal van 2014 wordt nog een lichte versoepeling verwacht.

Kostprijs ondernemingskrediet op historisch laagtepunt

In België wordt krediet aan ondernemingen bovendien nog steeds verstrekt tegen zeer voordelige tarieven die tot de laagste in Europa behoren. Voor heel 2013 bedroeg de gemiddelde gewogen rentevoet voor nieuwe kredieten 2,97%, tegenover 3,07% in 2012. Die tendens zet door, want in januari 2014 lag de gemiddelde gewogen rentevoet op 2,84%. Deze historisch lage rentevoet kan een stimulans zijn voor de kredietverlening aan ondernemingen.

“De historische lage interestvoeten op ondernemingskredieten tonen aan dat het lage rentebeleid van de ECB vertaling vindt in goedkoop krediet welke op zijn beurt de economie aanwakkert. Ondernemingskrediet in België is daarbij ook een pak goedkoper dan bij onze belangrijkste buurlanden. Dit biedt België een competitief voordeel”, zo zegt Michel Vermaerke.

België in Europa

De meest recente cijfers van de Nationale Bank van België voor de groei van de kredieten aan ondernemingen tonen aan dat België beter scoort op het vlak van kredietverlening dan het gemiddelde van het eurogebied. De toegang tot ondernemingskrediet is dus in België gemiddeld genomen eenvoudiger en goedkoper dan in de rest van de EU.

Overzicht – grafieken

Kredietomloop

Het uitstaande bedrag aan ondernemingskredieten bereikte een hoogtepunt met bijna 129,4 miljard EUR eind april 2013. Na een terugval in oktober 2013 (125,8 miljard EUR) werd dat jaar afgesloten met een totale omloop van 126,8 miljard EUR. In totaal steeg het uitstaande bedrag aan ondernemingskredieten met 1,5 miljard EUR vergeleken met het niveau van eind 2012.

Ook de cijfers van de Nationale Bank van België (NBB) vertonen een gelijkaardige evolutie en bereikten in januari 2014 hun hoogste punt tot nu toe (118,5 miljard EUR). Dit is een stijging van bijna 3 miljard EUR ten opzichte van het dieptepunt in september 2013 (115,6 miljard EUR).

Het verschil tussen de cijfers van Febelfin en die van de NBB valt te verklaren doordat in de bevragingen van Febelfin ook de verbinteniskredieten en de kredieten aan zelfstandigen worden opgenomen, wat niet het geval is in de cijfers van het Observatorium van de NBB.

Kredietaanvragen: vergelijking op trimestriële basis

Een vergelijking per kwartaal toont aan dat  het aantal kredietaanvragen in het vierde kwartaal van 2013 hoger lag dan in hetzelfde kwartaal van 2012 (+3,2%). Voor een dergelijke positieve evolutie moeten we al terug tot het eerste kwartaal van 2011.

Ook in bedrag is er een stijging in vergelijking met hetzelfde trimester van 2012 (+2,6%).

Die positieve evolutie kan erop wijzen dat de ondernemingen opnieuw meer investeren en dat de kredietvraag bijgevolg heropleeft. De evolutie van de investeringen is een bevestiging van de voorspelling van het Federaal Planbureau, met name een toename van de investeringen met 2,5% in 2014.

Kredietproductie: vergelijking op trimestriële basis

Net als in het voorgaande kwartaal lag het aantal verstrekte kredieten in het vierde kwartaal van 2013 lager dan in de overeenstemmende periode 2012 (-4,5%). Hier dient rekening te worden gehouden met de almaar langere looptijd van de kredieten in de voorbije jaren, waardoor minder snel nieuwe kredieten moeten worden toegekend.

Het verstrekte kredietbedrag daarentegen nam fors toe met 10 %.

Weigeringsgraad

In 2013 daalde de weigeringsgraad op het einde van het jaar sterker dan tijdens de jaren voordien. De weigeringsgraad bevindt zich op het laagste niveau sinds het laatste kwartaal van 2008. Hiermee wordt bevestigd dat banken een goed voorbereid kredietdossier alle kansen geven.

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen bij Thomas Van Rompuy, Chief of Staff ( vr@febelfin.be - 02 507 68 31 of Bob De Leersnyder, woordvoerder van Febelfin (bd@febelfin.be – 02 507 68 31).


[1] De Barometer voor ondernemingskrediet is gebaseerd op een driemaandelijkse rondvraag bij de belangrijkste marktspelers in de banksector.

[2] Het verschil tussen de cijfers van Febelfin en die van de Nationale Bank van België (NBB) valt te verklaren doordat in de bevragingen van Febelfin ook de verbinteniskredieten en de kredieten aan zelfstandigen worden opgenomen, wat niet het geval is in de cijfers van het Observatorium van de NBB.