Kredietvolume blijft op hoog niveau, kredietvraag stokt

13/09/2012

De jongste cijfers van de Barometer voor kredieten aan ondernemingen, een driemaandelijkse rondvraag bij de belangrijkste marktspelers, geven aan dat de bancaire kredietverlening aan ondernemingen op hoog niveau blijft, maar ook dat bedrijven steeds minder krediet vragen. Opdat de banken de financiering van de economie op lange termijn blijven ondersteunen, nam Febelfin deze zomer het initiatief om oplossingen voor een alternatieve financiering uit te werken. Zij wenst die met verschillende overheden en met andere betrokken partijen te bespreken.

Eerst het goede nieuws. In het tweede trimester van 2012 wijzen de cijfers nog steeds op een groot volume aan ondernemingskredieten: volgens Febelfin bedraagt het volume in juni 130,781 miljard EUR. Volgens het Observatorium van de Nationale Bank van België, dat in tegenstelling tot Febelfin de verbinteniskredieten en kredieten aan zelfstandigen niet opneemt in zijn berekeningen, bedroeg het volume eind juni 118,392 miljard EUR. Naast de bancaire kredietverlening lopen er ook nog leasingovereenkomsten voor 13 miljard EUR.

 

Toename van volume ondernemingskredieten

De Febelfin-cijfers tonen een stijging met nagenoeg 4 miljard EUR, dit is 3,06 %, tussen juni 2011 en juni 2012. Van een kredietschaarste is er dus geenszins sprake: de banken blijven voor goede kredietdossiers dus wel degelijk bancaire kredieten verlenen en spelen ten volle hun ondersteunende rol voor de economie.

De financiële instellingen verstrekken de kredieten aan ondernemingen bovendien tegen erg voordelige tarieven die tot de laagste in Europa behoren. De gemiddelde gewogen interestvoet bedroeg in juni 2012 3,07%, d.i. slechts een zucht verwijderd van het historische dieptepunt van 3,05% dat in september 2010 werd opgetekend.

In het kader van deze historisch lage rentevoeten kiezen ondernemingen dan ook alsmaar meer voor bancaire kredieten op lange termijn. Het aandeel van de kredieten op lange termijn in het uitstaande volume van de opgenomen ondernemingskredieten bedroeg eind juni nu al  69%, in vergelijking met 31% voor de kredieten op korte termijn.

 

Minder kredietaanvragen

Anderzijds zijn er ook duidelijke tekenen van een daling van de vraag naar krediet. Het aantal aanvragen voor ondernemingskredieten daalde in het tweede trimester met 12,2% ten opzichte van het tweede trimester van 2011. In bedrag vroegen ondernemingen 3,4% minder krediet dan in het tweede trimester van 2011.

In dezelfde lijn daalde ook het aantal toegekende kredieten met 12,7%. Het volume aan verstrekte ondernemingskredieten daalde met 8,7% ten opzichte van het tweede trimester van 2011.

De eerste indicaties leren dat de daling van de vraag naar krediet verband houdt met de moeilijke economische context. Dat vermoeden wordt ook bevestigd door de dalende indexen van zowel het consumenten- als het ondernemersvertrouwen. Dat neemt niet weg dat er ook potentieel structurele problemen kunnen zijn die nadere aandacht verdienen en mogelijk specifieke oplossingen vragen. Zo is er de financiering van startende kmo’s, de kredietverlening aan kmo’s in precaire financiële nood of de financiering op de lange termijn van door de overheid te identificeren duurzame maatschappelijke projecten. De sector pleegt overleg met al zijn leden om hiervoor strategische oplossingen aan te reiken. Hij wil komen tot een waaier aan instrumenten die de overheden en andere partijen flexibele financieringsmogelijkheden bieden. De concretisering ervan vraagt evenwel overleg met de overheid en verschillende stakeholders.  

 

Behoefte aan alternatieve oplossingen

Febelfin heeft verschillende federale en regionale overheden gecontacteerd om samen te bekijken op welke manier extra zuurstof kan gegeven worden aan de economie. Op de tafel liggen onder meer voorstellen voor de creatie van projectobligaties en kmo-fondsen. Febelfin treedt er op regelmatige basis in dialoog met de federaties Agoria en het VBO en de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en waar nodig zal deze dialoog in de komende weken geïntensifieerd worden.

 

Bijlagen - grafieken

 

1. Kredietomloop

 

In juni 2012 bedraagt de omloop aan kredieten aan ondernemingen [1] nagenoeg 131 miljard EUR. Dit komt neer op een stijging met bijna 4 miljard EUR of 3,06 % tegenover één jaar geleden.

Kredieten aan ondernemingen op recordhoogte

 

 

Ook uit de statistieken van de Nationale Bank van België (Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen) blijkt dat het volume van kredieten aan ondernemingen aanzienlijk blijft. Eind juni 2012 bedraagt het volume bijna 118,5 miljard EUR, dit is een toename met nagenoeg 1,7 miljard EUR (+ 1,42%) ten opzichte van juni 2011.

 

2. Kredietaanvragen : vergelijking op trimestriële basis

 

Het aantal kredietaanvragen ligt in het tweede trimester van 2012 12,2% lager dan in het tweede trimester van vorig jaar.

Wat betreft het volume van de kredietaanvragen is er een afname met 3,4%.

De grafiek hieronder geeft een vergelijking weer op trimestriële basis van de evolutie, in aantal en bedrag, van de kredietaanvragen. Elk trimester wordt vergeleken met het overeenstemmende trimester van het voorgaande jaar.

 

 


3. Kredietproductie : vergelijking op trimestriële basis

 

In het tweede trimester van 2012 daalde het aantal verstrekte kredieten met 12,7%.

Het volume aan verstrekte ondernemingskredieten daalde met 8,7% ten opzichte van het tweede trimester van 2011.

De grafiek hieronder geeft een vergelijking weer op trimestriële basis van de evolutie, in aantal en bedrag, van de kredietproductie. Elk trimester wordt vergeleken met het overeenstemmende trimester van het voorgaande jaar.

 

 

4. Weigeringsgraad

 

Uit de evolutie van de index met betrekking tot de weigeringen blijkt dat weigeringsgraad in het tweede trimester van 2012 gemiddeld iets hoger lag dan vorig jaar, maar toch een daling naar het einde van het trimester toe vertoont.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

N.B.: index 100 = gemiddelde voor de eerste 8 maanden van 2008.

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen bij Mevr. Pamela Renders, woordvoerster van Febelfin (02 507 68 31 – 0477 39 99 79 – pr@febelfin.be).

 [1] In de bevraging door Febelfin ligt het bedrag van de ondernemingskredieten in omloop hoger dan die van de Nationale Bank van België (Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen), aangezien Febelfin ook de verbinteniskredieten en de kredieten aan zelfstandigen in kaart brengt.

 

Meer over: