Ondernemersorganisaties en Febelfin tekenen nieuwe gedragscode KMO-financiering

27 februari 2018

UNIZO, UCM, NSZ en Febelfin stellen samen met minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie Denis Ducarme een vernieuwde versie voor van de gedragscode rond KMO-financiering. Dankzij de nieuwe gedragscode zullen ondernemers onder andere nog beter geïnformeerd zijn wanneer ze een krediet aangaan. Vanaf donderdag, 1 maart 2018, is de code van toepassing.

Betere toegang tot financiering

Transparantie en informatie, dat zijn de sleutelwoorden in de nieuwe gedragscode. Een versterkte kredietrelatie wordt daarbij beoogd, onder meer via volgende maatregelen:

  • Op de website www.financieringvanondernemingen.be worden de belangrijkste overheidswaarborgen en begeleidings- en steunmaatregelen opgelijst. Wanneer een ondernemer een krediet aanvraagt, krijgt hij dit overzicht mee. Indien relevant voor hem, worden de overheidswaarborgen hem bijkomend toegelicht.

  • De ondernemer wordt geïnformeerd over de belangrijkste kenmerken van de zekerheden of waarborgen die de kredietgever vraagt en over de impact daarvan op de kredietaanvraag. Op www.financieringvanondernemingen.be zijn fiches beschikbaar over de meest gebruikte waarborgen en zekerheden. Ook wordt er uitgelegd waarom zekerheden gevraagd kunnen worden.

  • Indien de kredietgever een zekerheid of waarborg weigert vrij te geven, motiveert hij dat schriftelijk. De gedragscode bevat een niet-exhaustieve lijst met mogelijke redenen tot weigering. Indien de ondernemer dat wenst, legt de kredietgever mondeling of schriftelijk uit waarom hij een of meerdere redenen inroept.

  • Voor kredieten tot maximaal 1 miljoen euro, afgesloten sinds 10 januari 2014, was de wederbeleggingsvergoeding beperkt tot maximaal zes maanden interest. Die grens wordt opgetrokken tot 2 miljoen euro.

Bestaande gedragscode wordt aangescherpt

De gedragscode is niet volledig nieuw. In 2014 werd reeds een eerste versie uitgewerkt. Die gedragscode kaderde binnen de wet van 21 december 2013, ook gekend als de wet KMO-financiering, en werd ondertekend door UNIZO, UCM en Febelfin.  

De kredietgever werd toen gevraagd om:

  • op het moment van de kredietaanvraag een informatiedocument te voorzien met daarin toelichting over de verschillende kredietvormen en nadien, bij het verstrekken van de ontwerpkredietovereenkomst, de ondernemer een informatiedocument aan te bieden waarin hij de kenmerken en modaliteiten van het aangeboden krediet terugvindt;
  • de nodige informatie te vragen aan de kredietnemer om de kredietpositie van de onderneming correct in te schatten;
  • zich te houden aan een gestandaardiseerd, transparant schema voor de berekening van de wederbeleggingsvergoeding voor kredieten van meer dan 1 miljoen euro;
  • de kredietaanvrager minstens mondeling toe te lichten waarom een kredietaanvraag werd geweigerd.

Na twee jaar werd de wet KMO-financiering geëvalueerd. Die evaluatie resulteerde in de wet tot wijziging van de wet KMO-financiering die op 8 januari 2018 in werking is getreden. Febelfin en de ondernemersorganisaties (UNIZO, UCM, NSZ) kregen vanaf die inwerkingtreding drie maanden de tijd om de bestaande gedragscode onder de loep te nemen en aan te passen aan de nieuwe wetgeving.

Christine Mattheeuws, voorzitter NSZ: Kredietverlening is een van de sleutelfactoren bij het overnemen, het starten of het uitbreiden van een zaak. En ook voor het overleven van een onderneming. Het is dus essentieel dat ondernemers goed en volledig geïnformeerd worden over de verschillende financieringsmogelijkheden.”

Arnaud Deplae, secretaris-generaal UCM: “Uit onze meest recente studie over KMO-financiering blijkt dat een kredietweigering in 37,6% van de gevallen te wijten is aan ontoereikende waarborgen. Het is dus absoluut noodzakelijk dat banken startende ondernemers informeren over de instrumenten die de overheid hen ter beschikking stelt. Dat is een essentiële doelstelling voor ondernemers waartoe de aangepaste gedragscode bijdraagt.”

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder UNIZO: “Toegang tot de juiste financieringsvormen, op basis van transparante afspraken, vormt voor ondernemers een essentiële voorwaarde om succesvol te ondernemen. Dit verder aangescherpte charter waarover we mee onderhandelden, betekent voor onze ondernemers een nieuwe stap vooruit in de relatie met hun bankier. Ze zullen als kredietnemer voortaan nog beter weten waar ze aan toe zijn.”

Denis Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie: “Met de ondertekening van deze gedragscode is de laatste hand gelegd aan een werk van lange adem waarmee we in 2016 zijn gestart. Ik ben verheugd over de constructieve en proactieve houding van de verschillende stakeholders gedurende het gehele proces. Nu ondernemingen duidelijkere precontractuele informatie zullen krijgen inzake begeleidings- en steunmaatregelen maar ook inzake overheidsgaranties zal de toegang van KMO’s tot financiering ongetwijfeld verbeteren. Het kader dat werd voorzien voor de vrijgave van zekerheden en waarborgen, zal de solvabiliteit van ondernemingen structureel verbeteren alsook hun vermogen om hun activiteiten te financieren. Ik ben verheugd met deze concrete en positieve vooruitgang.”

Karel Van Eetvelt, CEO Febelfin: “Wij zijn verheugd dat we de vernieuwde gedragscode samen hebben ondertekend met de ondernemersorganisaties, en dit met de steun van minister Ducarme. De code is het resultaat van intensief overleg met als doel de ondernemer beter van dienst te kunnen zijn en zijn projecten en dromen efficiënt te kunnen financieren.”

Meer info?

Voor meer uitleg kunt u terecht bij Isabelle Marchand, woordvoerster van Febelfin, op het centrale persnummer 02 507 68 31 of via press@febelfin.be

U kunt de vernieuwde code hier raadplegen.

Meer over: