Resultaten Febelfin Barometer voor ondernemingskrediet

27/11/2013

Uit de jongste cijfers van de Barometer voor ondernemingskredieten, een driemaandelijkse rondvraag bij de belangrijkste marktspelers, blijkt dat het volume aan ondernemingskredieten de laatste maanden terugvalt na een stijging gedurende het eerste deel van 2013. Toch noteren we op basis van de gegevens van Febelfin nog een stijging van € 941 miljoen op jaarbasis (september 2012 - september 2013). Deze recente terugval is mogelijk te wijten aan een combinatie van oorzaken. Zo brengt het aanhoudende moeilijke macro-economische klimaat een recordaantal faillissementen voort. Het moeilijk macro-economisch klimaat weegt op de resultaten van de ondernemingen en weegt zo op de kwaliteit van de kredietaanvragen. Ook werd er een sterke uitval van de vraag naar krediet opgemeten wat duidt op minder investeringsactiviteit. Deze beide elementen in combinatie met een moeilijker reglementair kader voor de bancaire sector kunnen aanleiding zijn geweest tot deze recente evolutie. Positieve signalen zijn dan weer de daling van de weigeringsgraad die wordt vastgesteld en de positieve conjuncturele vooruitzichten.

Weigeringsgraad ondernemingskredieten neemt af

In het derde trimester van 2013 werden er in verhouding tot de aanvragen minder kredieten geweigerd dan in hetzelfde trimester van 2012. Het is het tweede kwartaal op rij dat de weigeringsgraad lager blijkt te liggen dan in dezelfde periode van 2012. Dit geeft duidelijk aan dat de banken hun kerntaak, met name de financiering van de economie, ten volle blijven vervullen, ondanks de moeilijke economische context.

Ook in een Europese vergelijking, scoort België goed wat de toegang tot krediet betreft. In België worden 71% van alle kredietaanvragen integraal goedkeurt. Gemiddeld voor de eurozone is dat slechts voor 65% van de kredieten het geval. De Belgische banksector blijft dus goede kredietdossiers een kans bieden en zijn kerntaak volop vervullen.

Bron: Cijfers Febelfin gebaseerd op de gegevens van de ECB: 'Data of the SME access to finance survey'

Ondernemingskrediet nog steeds aan concurrentiële tarieven

In België wordt krediet aan ondernemingen bovendien nog steeds verstrekt tegen zeer voordelige tarieven die tot de laagste in Europa behoren. In het derde trimester van 2013 bedroeg de gemiddelde gewogen interestvoet voor nieuwe kredieten 3%. Dit is een lichte toename ten aanzien van vorig trimester (2,88%) maar blijft desalniettemin toch zeer laag.

Bronnen: ECB, NBB (1) Rentetarieven voor nieuwe leningen, alle looptijden samen.

Economische context laat zich ook in het derde kwartaal voelen

De aanhoudend voordelige tarieven voor kredietverlening konden echter niet verhinderen dat het aantal kredietaanvragen ook in het derde trimester van 2013 lager uitviel dan in hetzelfde trimester van 2012 (-4,4%). In bedrag vroegen ondernemingen 12,7% minder krediet aan. Dit hangt samen met de moeilijke economische context waar ook de investeringen onder lijden.

De toegekende kredieten daalden met 3,5% in aantal en met 6% in bedrag. De kredietproductie liep dus minder terug dan de kredietaanvragen.

Bijlagen – grafieken (1)

Weigeringsgraad

Niettegenstaande de minder gunstige conjunctuur en het effect daarvan op de kwaliteit van de kredietaanvragen, lag de weigeringsgraad in het derde trimester van 2013 onder het niveau van de weigeringsgraad van het derde trimester van vorig jaar. Dat bevestigt de enquêteresultaten van de Bank Lending Survey van oktober 2013, waarin de banken hebben aangegeven dat ze hun kredietvoorwaarden in het derde trimester van 2013 ongewijzigd hebben gelaten. In het vierde trimester van 2013 zouden die voorwaarden eveneens niet worden gewijzigd.

N.B.: index 100 = gemiddelde van de eerste 8 maanden van 2008

Kredietaanvragen: vergelijking op trimestriële basis

Net als in de voorgaande trimesters lag het aantal kredietaanvragen in het derde trimester van 2013 lager (-4,4%) dan in hetzelfde trimester van het voorgaande jaar. In volume was er een grotere daling, nl. -12,7%.

De verminderde vraag naar krediet hangt vanzelfsprekend nog steeds nauw samen met de ongunstige economische context, waardoor de ondernemingen minder investeren.

Kredietproductie: vergelijking op trimestriële basis

Net als in de voorgaande trimesters lag het aantal verstrekte kredieten in het derde trimester van 2013 lager (-3,5%) dan in hetzelfde trimester van het voorgaande jaar. In volume was de daling iets groter (-6%).

Kredietomloop

Tijdens de eerste vier maanden van 2013 was het uitstaande volume aan ondernemingskredieten in stijgende lijn gegaan. Het uitstaande bedrag aan ondernemingskredieten bereikte volgens cijfers van Febelfin zijn absolute top met bijna 129,5 miljard EUR eind april 2013, maar liep nadien geleidelijk terug tot 126,9 miljard EUR eind september 2013.

De licht uiteenlopende evolutie tussen de gegevens afkomstig van het Observatorium van de Nationale Bank van België (NBB) en de cijfers van Febelfin kan in verband worden gebracht met de definitie die gehanteerd wordt door de NBB en Febelfin, die niet volledig overeenstemt. (2)

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen bij Thomas Van Rompuy, woordvoerder van Febelfin - VR@febelfin.be - 02 507 68 31 of 0498 74 03 68.

---------------------------------------------------

(1) Naar aanleiding van statistische aanpassingen werden de gegevens van vorig kwartaal herzien.

(2) Febelfin brengt ook de verbinteniskredieten en de kredieten aan zelfstandigen in kaart.