Weigeringsgraad ondernemingskredieten neemt af

8 oktober 2013

In het tweede trimester van 2013 werden er in verhouding tot de aanvragen minder kredieten geweigerd dan in hetzelfde trimester van 2012. Dat blijkt uit de jongste cijfers van de Barometer voor ondernemingskredieten, een driemaandelijkse rondvraag bij de belangrijkste marktspelers. De weigeringsgraad komt zo lager te liggen dan in hetzelfde kwartaal van de voorbije vier jaar. Dit geeft duidelijk aan dat de banken hun kerntaak, met name de financiering van de economie, ten volle blijven vervullen, ondanks de verslechterde economische context.

Het is het tweede kwartaal op rij dat de weigeringsgraad lager blijkt te liggen dan in dezelfde periode van 2012. Bovendien bleek uit de Bank Lending Survey (BLS), een enquête georganiseerd door de Nationale Bank van België, dat de kredietvoorwaarden in het tweede trimester van 2013 licht werden versoepeld. Banken verwachten trouwens dat de voorwaarden zullen stabiliseren in het derde kwartaal van 2013.

België scoort op het vlak van kredietverlening beter dan het gemiddelde van de eurozone. Op onderstaande grafiek, gebaseerd op gegevens van de Europese Centrale Bank (ECB), zien we dat België 66% van alle kredietaanvragen integraal goedkeurt. In slechts 12% van de gevallen wordt de kredietverlening geweigerd. De bancaire sector blijft dus goede kredietdossiers een kans bieden en zijn kerntaak volop vervullen.

Ondernemingskrediet nog steeds aan concurrentiële tarieven

In België wordt krediet aan ondernemingen bovendien nog steeds verstrekt tegen zeer voordelige tarieven die tot de laagste in Europa behoren. Voor de eerste zeven maanden van 2013 bedroeg de gemiddelde gewogen interestvoet voor nieuwe kredieten 2,93%.

Economische context laat zich ook in het tweede kwartaal voelen

De aanhoudend voordelige tarieven voor kredietverlening konden echter niet verhinderen dat het aantal kredietaanvragen ook in het tweede trimester van 2013 lager uitviel dan in hetzelfde trimester van 2012. Wel neemt de sterkte van deze daling af: -0,6%. In bedrag vroegen ondernemingen 14,9% minder krediet aan. Dit hangt samen met een economische context waar ook de investeringen onder lijden.

Het aantal toegekende kredieten daalde met 5%. Dat is een sterke verbetering t.o.v. vorig trimester. In bedrag was er een sterke daling van 14,5%.

Bijlagen – grafieken (1)

1. Weigeringsgraad

Niettegenstaande de minder gunstige conjunctuur en het effect daarvan op de kwaliteit van de kredietaanvragen, lag de weigeringsgraad in het tweede trimester van 2013 onder het niveau van de weigeringsgraad van het tweede trimester van vorig jaar. Dat bevestigt de enquêteresultaten van de Bank Lending Survey van juli 2013, waarin de banken hebben aangegeven dat ze hun kredietvoorwaarden in het tweede trimester van 2013 licht hebben versoepeld. In het derde trimester van 2013 zouden die voorwaarden niet worden gewijzigd.

2. Kredietaanvragen: vergelijking op trimestriële basis

Net als in de voorgaande vier trimesters lag het aantal kredietaanvragen in het tweede trimester van 2013 lager (-0,6%) dan in hetzelfde trimester van het voorgaande jaar. Maar de sterkte van de daling lijkt verder af te nemen. In volume was er een grotere daling, nl. -14,9%.

De verminderde vraag naar krediet hangt vanzelfsprekend nog steeds nauw samen met de ongunstige economische context, waardoor de ondernemingen minder investeren.

3. Kredietproductie: vergelijking op trimestriële basis

Net als in de voorgaande vier trimesters lag het aantal verstrekte kredieten in het tweede trimester van 2013 lager (-5%) dan in hetzelfde trimester van het voorgaande jaar. In volume was de daling groter (-14,5%).

4. Kredietomloop

Na jaren van geleidelijke toename van de kredietportefeuille was in het derde trimester van 2012 een kentering ingetreden. Die daling heeft zich tot in het laatste trimester van 2012 verder doorgezet.

Sinds eind 2012 is het uitstaande volume aan ondernemingskredieten weer in stijgende lijn gegaan. Op het einde van het tweede trimester volgde niettemin opnieuw een lichte daling. Het uitstaande bedrag aan ondernemingskredieten bereikte volgens cijfers van Febelfin zijn absolute top met bijna 129,5 miljard EUR eind april 2013, maar liep nadien licht terug tot 128,5 miljard EUR eind juni 2013.

In de cijfers van de Nationale Bank van België blijft het uitstaande kredietvolume in stijgende lijn gaan.

De licht uiteenlopende evolutie kan in verband worden gebracht met de definitie die gehanteerd wordt door de NBB en Febelfin, en die niet volledig overeenstemt (2).

----------------------------------------------------------------------

(1) Naar aanleiding van statistische aanpassingen werden de gegevens van vorig kwartaal herzien.

(2) Febelfin brengt ook de verbinteniskredieten en de kredieten aan zelfstandigen in kaart.

 

Meer over: