Alles over de laatste steunmaatregelen

Financiële sector komt ondernemingen tegemoet met extra engagementen

Begin februari heeft de financiële sector het engagement uitgesproken alle gezonde bedrijven met toekomstperspectief doorheen de crisis te loodsen. Om deze uitspraak kracht bij te zetten, heeft de banksector, samen met de Minister van Financiën, volgende bijkomende engagementen genomen om bedrijven te ondersteunen:

1) Verlenging termijn betalingsuitstel ondernemerskrediet tot 30 juni 2021

De banken zullen het uitstel van terugbetaling van ondernemerskredieten met drie maanden verlengen. Het betalingsuitstel kan dus lopen tot en met 30 juni, in plaats van 31 maart 2021. De aanvraag voor betalingsuitstel dient wel ten laatste worden gedaan per eind maart. Er zullen geen administratie- of dossierkosten worden aangerekend door de bank.

Binnen het kader bepaald door de Europese Banken Autoriteit, kan een betalingsuitstel voor een krediet in totaal niet meer dan 9 maanden bedragen, over de hele periode heen (sinds april 2020). Een onderneming of particulier die bijvoorbeeld nu reeds 8 maanden betalingsuitstel heeft gekregen onder de voorwaarden van het Eerste Charter betalingsuitstel, kan nog maximaal 1 maand betalingsuitstel krijgen onder de voorwaarden van het Tweede Charter betalingsuitstel. De voorwaarden uit het Tweede Charter betalingsuitstel waaraan een onderneming dient te voldoen blijven ongewijzigd.

Check hier de inhoud van het Tweede Charter ondernemingskredieten

"We willen onze ondernemingen, die financieel gezond zijn, maar het nu extra moeilijk hebben, maximaal bijstaan." Karel Baert, CEO Febelfin

Extra uitstel van terugbetaling

Alle gezonde bedrijven, ongeacht de sector, die in het verleden een betalingsuitstel kregen en waarvan de maximale termijn van 9 maanden bereikt is, kunnen nu een bijkomend uitstel van terugbetaling vragen tot 30 juni 2021. Hiervoor zullen geen administratie- of dossierkosten worden aangerekend. Dit betekent dat een bedrijf tot 5 maanden bijkomend betalingsuitstel kan krijgen, bovenop de maximale termijn van 9 maanden, die reeds bereikt is.

Dit is een ongezien engagement vanuit de banksector om alle gezonde bedrijven de kans te geven deze crisis te overbruggen. Banken willen in deze crisis niet alleen een economische maar ook een maatschappelijke rol  spelen, en nemen dit engagement bovenop het Tweede Charter.

Dit engagement reikt verder dan de mogelijkheden bepaald binnen het kader van de Europese Banken Autoriteit. Alle voorwaarden verbonden aan dit engagement, zullen worden opgenomen in een Derde Charter.

Om voor dit automatisch betalingsuitstel in aanmerking te komen, dient het bedrijf beschouwd te worden als een “gezond” bedrijf. Enkel die bedrijven komen in aanmerking. Het is voor de banken immers belangrijk om tot een goed evenwicht te komen: enerzijds de bedrijven en gezinnen maximaal bijstaan tijdens deze moeilijke crisis, en anderzijds het voldoen aan hun wettelijke verplichting van verantwoorde kredietverlening en hun maatschappelijke plicht om erop toe te zien dat het geld van de vele spaarders niet verloren gaat.

Bekijk hier het Derde Charter ondernemingskredieten

Hoe zullen de banken bepalen of een bedrijf gezond is?

Om te bepalen of een bedrijf al dan niet als gezond kan beschouwd worden, werden een aantal criteria opgesteld. Deze criteria zullen door de hele banksector worden gebruikt om te bepalen of het bedrijf voldoende financiële draagkracht heeft.

Bedrijven worden niet als ‘gezond’ beschouwd als ze eind 2019 een negatief eigen vermogen hadden en voldoen aan één van volgende criteria:

  1. De onderneming had achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of bij de sociale zekerheid op 1 september 2020 of de onderneming had meer dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of bij de sociale zekerheid op 30 september 2020. Uitstellen van betaling (bv. BTW, sociale bijdragen, Eerste Charter) die werden toegekend als COVID-19 steunmaatregel worden niet als achterstallen beschouwd.

  2. De onderneming heeft niet bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan en dit gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 augustus 2020 (betalingsuitstel in het kader van het Eerste Charter wordt niet beschouwd als een inbreuk op de contractuele kredietverplichtingen) of doorliep een actieve kredietherstructurering voorafgaand aan 31 augustus 2020.

  3. De onderneming heeft verlies geboekt in 2019.

  4. Het netto-actief van de onderneming is vandaag negatief en de onderneming beschikt niet over de middelen om op korte termijn het kapitaal te versterken.