Checklist voor een optimale kredietaanvraag

Checklist voor een optimale kredietaanvraag

Volgende tips kunnen je helpen om je kredietaanvraag voor te bereiden en te ondersteunen.

1. Vraag voldoende informatie aan je bank of kredietinstelling over de kredietrating en het beslissingsproces

Vraag welke informatie je bank of kredietinstelling nodig heeft om een rating of een risico-inschatting betreffende de terugbetaling toe te kennen aan jouw krediet. Vraag eveneens hoeveel tijd je bank of kredietinstelling nodig heeft om tot een beslissing te komen over de toekenning van het krediet, en om het toegestane krediet beschikbaar te stellen.

2. Lever tijdig een volledig en nauwkeurig kredietaanvraagdossier in

Wanneer je een aanvraagdossier voor een krediet indient, zorg er dan voor dat alle gegevens (ingediende jaarrekeningen, tussentijdse cijfers, liquiditeitsplan,...) actueel en nauwkeurig zijn. Geef ook voldoende uitleg bij de reeds genomen beslissingen en de vooruitzichten. Bezorg je dossier bovendien tijdig aan je bank of kredietinstelling.

3. Bespreek alle factoren die bepalend kunnen zijn voor de voorwaarden van een krediet

De kredietrating en de waarborgen bepalen mee de prijs van je krediet. Daarnaast spelen ook de looptijd van het krediet, de trekkingsmodaliteiten (liquiditeit en regulering van de bank en haar sector) en de covenanten (bijzondere afspraken zoals minimumdrempels voor solvabiliteit, rendabiliteit, liquiditeit, ...) een rol. Neem de tijd om al die factoren met je bank of kredietinstelling door te nemen.

4. Werk actief aan je kredietrating

Aangezien de kredietrating de prijs en de voorwaarden van je krediet mee bepaalt, is het ten zeerste aangewezen die rating zo goed mogelijk te beheren tijdens de looptijd van het krediet. Hou de factoren die bepalend zijn voor je rating zoals schuldratio, liquiditeit, rentabiliteit, managementkwaliteit, marktpositie, rechtsvorm, enz. in het oog.

5. Hou je krediet goed in de hand

Je bank of kredietinstelling ziet erop toe dat u je krediet normaal hanteert. Ook controleert zij de evolutie van je onderneming en de naleving van de verbintenissen tussen jij en haarzelf. Zij verhoogt de kredietrating bij overdisponering (geldopname voor een bedrag  groter dan het creditsaldo op de rekening) of onbetaalde en achterstallige betalingen (bv. bij de RSZ of fiscus), bij gebrek aan transparantie (als je je jaarrekening niet tijdig indient), bij wisselprotest, juridische of milieugeschillen, verslechtering van je financiële gegevens, minder goed management of vertrek van sleutelfiguren in je bedrijf,... Zorg ervoor dat je al die factoren goed onder controle hebt. Hou ook rekening met de evolutie in je sector en informeer je bank of kredietinstelling daarover.

6. Overweeg mogelijke alternatieve financieringen, risico-indekkingen of waarborgen

Niet enkel de bank of kredietinstelling kan je een krediet verlenen. Er zijn alternatieven zoals factoring, leasing en overheidswaarborgen. Factoring kan helpen jouw vorderingen op klanten te financieren en in te dekken. Leasing biedt de mogelijkheid bepaalde activa te financieren tegen hogere kredietbedragen. De overheid kan optreden door onder bepaalde voorwaarden waarborgen, risicodragend kapitaal en kredieten te verschaffen.

Check hier een informatief filmpje over leasing