Goed kredietdossier

Goed kredietdossier

Van de aandeelhouder / ondernemer wordt verwacht dat hij afdoende informatie verschaft over:

 • het bedrijf, zoals de bedrijfsstrategie, het ondernemingsplan en de situering van de onderneming in haar sector.

 • de financiële toestand, inclusief de jaarrekeningen, de evolutie en inhoud van de belangrijkste posten, de financiering, inclusief kredieten, autofinanciering, verstrekte zekerheden (op ondernemings- en groepsniveau), en het beheer van liquiditeiten.

 • de eigenaar en het kernmanagement m.b.t. de beroepservaring en de bekwaamheid (attesten) van het bedrijfsmanagement (zaakvoerder / eigenaar) alsook hun gezinssituatie, vermogenstoestand, belangen en tijds- en geldbesteding in het bedrijf.

 • het beleid inzake verloning en dividenduitkeringen.

 • het beheer van risico’s op het gebied van landen, sector, vreemde munten, verzekeringen, enz.

 • governance en compliance

 • bedrijfsaudits

 • juridische zaken, zoals de statuten, bestuurders, groepsstructuur en intragroep geldstromen, hangende of mogelijke juridische geschillen.

Een goed dossier bevat bovendien informatie over de voorgeschiedenis en de bestaande situatie:

 • goedgekeurde jaarrekeningen (ook de geconsolideerde) voor de jongste drie boekjaren, inclusief de kwalificatie van de jaarrekening door een auditor (indien van toepassing).

 • tussentijdse cijfers die inzicht geven in de bestaande en toekomstige verplichtingen en terugbetalingscapaciteit.

 • ‘Off balance’ verplichtingen (derivaten, juridische geschillen, uitstaande waarborgen van de vennootschap, opties, canon bij recht van opstal, …) en waarderingsregels.

 • liquiditeitsplan en -realisaties indien gewenst, alsook de betalingsachterstanden en hoe die zullen worden weggewerkt (indien van toepassing).

 • kredieten (inclusief ‘off balance’ verplichtingen, bijv. derivaten) en waarborgen bij andere instellingen (inclusief factoring, RSZ, BTW, andere overheidsschulden, leasing, IRS, …).

 • activiteiten, marktpositie, klanten en leveranciers (betalingsvoorwaarden, betalingservaring, ‘ageing lists’, concentratie, …), samenstelling en rotatie van de voorraad, een voorbeeld van of een effectief contract in bepaalde gevallen.

 • roerend en onroerend patrimonium van de onderneming.

 • vergunningen (ook voor onroerend), licenties, patenten, verzekeringen, … (afhankelijk van de sector).

Specifiek voor een nieuw project bevat een kredietaanvraag informatie over:

 • het project zelf.

 • het financieel plan m.n. het doel van de financiering, de risico’s, het ondernemingsbudget, de cash flow inclusief de offertes ter staving van leveranciers, verbintenissen van goede uitvoering en garanties na levering, BTW, …

 • de financiering van het project m.n. met welke beschikbare middelen of kredietvorm en over welke periode het project zal worden gefinancierd (kapitaal, bancair krediet (via een of meer kredietverstrekkers), …), welke waarborgen eraan gekoppeld zijn, hoe en wanneer de aanwending van de financiering zal gebeuren.

 • de toekomstige behoefte aan bedrijfskapitaal en hoe die zal worden gefinancierd.

 • de terugbetalingscapaciteit van krediet(en) en risicofactoren bij het realiseren van cashflowprojecties (in geval van de ‘best, normal en worst case’)

 • afspraken over hoe de evolutie van het project zal opgevolgd worden ten aanzien van het plan

 • de nodige adviezen (ramingen, fiscaal, internationaal, …).