Welke elementen hebben een negatieve invloed op de kredietrating?

Welke elementen hebben een negatieve invloed op de kredietrating?

De kredietrating van je onderneming kan nadelig worden beïnvloed door:

1. Administratieve slordigheden die leiden tot laattijdige betalingen van

 • RSZ, BTW, belastingen, leveranciers, bankkrediet en -intresten, lonen

 • Dagvaardingen en boetes

 • Protesten

 • Manco risico-indekking en daardoor te weinig terugbetalingscapaciteit / bedrijfswinstmarge

 • Te late indiening van de jaarrekening

 • Nalatigheid in de verlenging van vergunningen en erkenningen

 • Opgebouwde niet-bedrijfsgebonden vorderingen die niet liquide zijn (privévorderingen, financiering anderen (patrimoniumvennootschap, personeel, ondernemingen in moeilijkheden,…) door ‘de facto’ bankier te spelen

2. Toegestane en niet-toegestane overschrijdingen bij bankiers

3. Verzwakking van de kapitaalstructuur door

 • Oplopende immateriële activa, goodwill, activering van kosten, rekening courant actief, te lage afschrijvingen of voorzieningen, te hoge waarden voor voorraden, klanten, machines, werken in uitvoering en/of financiële activa

 • Kapitaaluitkeringen en dividenden

 • Investeringen zonder autofinanciering of bijkomend kapitaal

 • Oplopend balanstotaal

4. Het niet respecteren van verbintenissen inclusief ratio’s en covenanten, juridische geschillen, …

5. Status van de Wet op de Continuïteit, Vereffening