Crowdfunding

Crowdfunding

Crowdfunding (= financiering door de massa) is een alternatieve vorm van financiering voor de KMO en een wijze van financiering waarbij investeerders en ondernemers in direct contact worden gebracht via een online-platform.

Ondernemers die een moeilijk toegang kennen tot de traditionele financiering kunnen via crowdfunding een startkapitaal ophalen bij het publiek om vervolgens (eventueel) te kunnen aankloppen bij professionele investeerders. 

Er zijn 4 verschillende types van crowdfunding:

  • Donatie en sponsoring: De investeerder is bereid zijn geld te schenken zonder enige tegenprestatie. Dit type van crowdfunding heeft meestal een sociaal karakter. 

  • Reward-based en voorverkoop: De investeerder is bereid zijn geld te schenken mits een niet-financiële beloning. Deze beloningen bestaan vaak uit het product of dienst waarvoor het geld wordt ingezameld.  

  • Schuldfinanciering via lening: De investeerder is bereid zijn geld te lenen in ruil voor een belofte tot terugbetaling, mogelijk inclusief een vooraf overeengekomen intrest.

  • Participatie via aandelen: De investeerders zijn bereid in een onderneming te investeren zonder belofte tot terugbetaling, maar in ruil hiervoor krijgen ze een bepaald deel van de aandelen. Deze vorm van crowdfunding sluit nauw aan bij het aantrekken van private investeerder van durfkapitaal. 

Sinds 21 juli 2018 moet degene die een crowdfundingsactie opzet geen prospectus meer opstellen als hij minder dan 5 miljoen EUR wenst op te halen. Meer specifiek gelden de volgende regels:

  • Er dient geen prospectus te worden opgesteld voor aanbiedingen via crowdfunding voor minder dan 500.000 EUR, op voorwaarde dat de belegger voor maximum 5.000 EUR kan ingaan op het aanbod;

  • Voor aanbiedingen via crowdfunding tussen 500.000 EUR en 5 miljoen EUR geldt een vrijstelling van prospectus. Er moet wel een “informatienota” worden opgesteld. Dit is een beknopt document waarin essentiële informatie over het aanbod is opgenomen;

  • Voor aanbiedingen hoger dan 5 miljoen EUR moet een prospectus worden aangemaakt

Voorheen kon de crowdfunder enkel van een vrijstelling van prospectus genieten als hij via zijn crowdfundingsactie niet meer dan 300.000 EUR wenste op te halen, en dit voor de volgende twee scenario’s:

  • wanneer de aanbieding niet via een erkend crowdfundingsplatform verloopt en de belegger voor maximaal 1.000 EUR kon intekenen;

  • wanneer de aanbieding wel via een erkend crowdfundingsplatform verloopt en de belegger voor maximaal 5.000 EUR kon intekenen.

Crowdfundingplatformen

Meer informatie

  • Op de website van het Agentschap Ondernemen is heel wat informatie terug te vinden over crowdfunding. 

  • De FSMA stelt op haar website ook heel wat informatie ter beschikking inzake het wettelijk kader en waarmee u als promoter van een project rekening moet houden bij het ophalen van gelden. 

  • Ook de Europese Commissie stelt op haar website informatie ter beschikking over crowdfunding.