Werkkapitaal stimuleren

Werkkapitaal stimuleren

Het aanwezige werkkapitaal speelt een rol bij de beoordeling van een krediet- of financieringsaanvraag.

Wat is netto werkkapitaal?

Het nettowerkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa (voorraden, debiteuren, liquide middelen) en de vlottende passiva (crediteuren en overige kortlopende schulden).

Een positieve waarde van het nettowerkkapitaal betekent dat er meer eigen vermogen en gedurende lange tijd vreemd vermogen werd aangetrokken dan wat er in de vaste activa is geïnvesteerd. Dit is een indicatie omtrent de stabiliteit van de financiering van de onderneming. Andersom wijst dit op een instabiele situatie.

Hoe wordt het netto werkkapitaal berekend?

Het nettowerkkapitaal wordt berekend aan de hand van de volgende formule:

nettowerkkapitaal = vlottende activa - kort vreemd vermogen - of -

nettowerkkapitaal = (eigen vermogen + voorzieningen + lang vreemd vermogen) - vaste activa

Netto werkkapitaal stimuleren

Bij aankopen krijg je van de leverancier een betalingstermijn van 30, 60, … dagen. Bij contante betaling krijg je soms een korting.

Voor verkopen geef je aan je klant een betalingstermijn.

De gemiddelde betalingstermijn die je van leveranciers krijgt of aan je klanten biedt, kan je berekenen op basis van de gegevens uit je balans of van een overzicht van de openstaande inkomende of uitgaande facturen (‘aging list’).

Aangekochte goederen blijven in voorraad tot ze worden geleverd aan en betaald door de klant. In een productie-omgeving heb je een voorraad onafgewerkte materialen nodig om te kunnen produceren. Zowel de onafgewerkte als de afgewerkte voorraad moet op korte termijn worden gefinancierd.

Via de nettowerkkapitaalsimulator kan je die kortetermijnfinancieringsbehoefte berekenen op basis van:

  • de te ontvangen middelen: vorderingen op klanten gerelateerd aan de verkoopopbrengsten en

  • de te financieren middelen: leveranciers (op basis van kosten verbonden aan de verkoop) en voorraad (op basis van de aankoopkosten).

De simulator is nuttig voor ondernemingen en ondernemers die actief zijn als handelaar, verdeler (kleine brutomarges, korte verkoopcyclus), of als producent (grotere brutomarge, middellange verkoopcyclus afhankelijk van de aard van de goederen).