Hoofdelijke en ondeelbare borgstelling

Hoofdelijke en ondeelbare borgstelling

Definitie

Een borgstelling is een overeenkomst waarbij een andere persoon dan de kredietnemer zich ertoe verbindt om mee in te staan voor diens kredietverplichtingen. Op het ogenblik dat de kredietnemer zijn verplichtingen niet nakomt kan de bank de borg dus aanspreken om in de plaats van de kredietnemer te betalen.  Daarna kan de borg zich op zijn beurt tot de kredietnemer wenden om de bedragen die hij betaald heeft terug te vorderen.

Door het solidaire of hoofdelijk karakter van de borgstelling:

  • kan de bank de borg aanspreken voor het volledige bedrag van de borgstelling zodra de kredietnemer zijn verplichtingen niet nakomt, ook al wordt er nog gepoogd om de schuld ook op de kredietnemer te verhalen.

  • en heeft de bank het recht om, wanneer verschillende personen zich borg hebben gesteld voor dezelfde schuld, het volledige borgstellingsbedrag bij één van hen te recupereren.

Door de ondeelbaarheid kan de bank, bij overlijden van de borg, ook elk van zijn erfgenamen, die de nalatenschap van de borg zuiver aanvaard heeft, aanspreken voor het volledige borgstellingsbedrag. 

Voorwerp

De borg staat met zijn hele vermogen in om zijn borgstelling te voldoen.

De bank zal de borg eerst verzoeken om de borgstelling vrijwillig te voldoen.

Als de borg niet vrijwillig betaalt kan de bank, via gerechtelijke uitspraak, verhaal halen bij de borg op zijn hele vermogen.

Formaliteiten

Een borgstelling is een onderhandse overeenkomst opgesteld tussen de bank en de borgsteller. 

Tegenstelbaarheid

Geen specifieke formaliteiten vereist. 

Gewaarborgd bedrag

De borgtocht kan verleend worden tot zekerheid van een welbepaald bedrag. Dit is echter niet noodzakelijk: de borgtocht kan ook verleend worden tot zekerheid van een welbepaald omschreven verbintenis van de hoofdschuldenaar zonder expliciete vermelding van een maximumbedrag.

Gewaarborgde verbintenissen

  • Ofwel één of meerdere welbepaalde kredieten (= de zogenaamde “specifieke of gekoppelde” borgstelling).

  • Ofwel alle huidige en toekomstige schulden die de kredietnemer bij de bank heeft of zal hebben (= de zogenaamde “alle sommen” borgstelling).

Kosten

Een borgstellingsakte is gratis. De kredietgever kan eventueel dossierkosten aanrekenen.