Pand op roerend goed

Pand op roerend goed

Definitie

Een pandrecht verleent aan de pandhouder het recht om bij voorrang boven de andere schuldeisers te worden betaald uit de bezwaarde goederen.

Voorwerp

  • een roerend lichamelijk of onlichamelijk goed (vb. schuldvordering), ook wel immaterieel of materieel vaste activa genoemd of 

  • een goed dat roerend is uit zijn aard maar onroerend is geworden door bestemming of 

  • een bepaald geheel van dergelijke goederen. Een geheel van goederen is bijvoorbeeld een handelszaak of een landbouwexploitatie. 

Formaliteiten

Een pandrecht komt tot stand door een onderhandse overeenkomst.

Tegenstelbaarheid

Derden worden geacht op de hoogte te zijn van het bestaan van het pand en zullen hiermee rekening moeten houden via de volgende formaliteiten:

hetzij doordat de pandhouder (de bank) het pand registreert in het Nationaal Pandregister (‘registerpand’) bv pand op handelszaak of landbouwexploitatie. De registratie heeft een geldigheidsduur van 10 jaar, maar kan eventueel vernieuwd worden, 

hetzij doordat er buitenbezitstelling is. In dat geval wordt het roerend goed door de pandgever afgegeven aan de pandhouder (de bank) of een derde (‘vuistpand’). Heeft het pand betrekking op schuldvorderingen, dan is de buitenbezitstelling de enige geldige werkwijze om tegenstelbaarheid te bekomen. 

Gewaarborgd bedrag

Het maximumbedrag waarvan de terugbetaling gewaarborgd wordt door het gevestigde pand, moet volgens de wet verplicht vermeld worden in de vestigingsovereenkomst. Een pandrecht dat de terugbetaling van een onbeperkt bedrag waarborgt, is ongeldig (met uitzondering van het pand op financiële instrumenten of bankrekening; zie de fiches omtrent deze zekerheden).

Gewaarborgde verbintenissen

  • Ofwel één of meerdere welbepaalde kredieten (= zogenaamde “specifiek” pand).

  • Ofwel alle huidige en toekomstige schulden die de kredietnemer bij de bank heeft of zal hebben (= zogenaamde “alle sommen” pand).

Kosten

  • de vestiging van een registerpandrecht gaat gepaard met betaling van een retributierecht dat varieert naar gelang het maximum gewaarborgd bedrag. Voor een pandrecht tot een maximum gewaarborgd bedrag van 10.000 € is het retributierecht 21 €. Voor een maximum gewaarborgd bedrag van meer dan 500.000 € is het retributierecht 518 €.

  • de vestiging van een vuistpand (met buitenbezitstelling) is kosteloos

  • Daarnaast kan de kredietgever ook dossierkosten aanrekenen.