Hypotheek

Hypotheek

Definitie

Een hypotheek verleent de begunstigde van de hypotheek voorrang op andere schuldeisers bij de verdeling van de opbrengst van een eventuele gedwongen realisatie van het gehypothekeerd goed.

Voorwerp

Alle zelfstandige onroerende goederen (gebouwen, terreinen,…), alsook alle onroerende zakelijke rechten (recht van erfpacht, recht van opstal, vruchtgebruik).

Formaliteiten

Een hypotheek moet verplicht voor een notaris gevestigd worden bij authentieke akte. 

Tegenstelbaarheid

Vervolgens zal de notaris de hypotheek verplicht moeten inschrijven op het hypotheekkantoor. Door deze inschrijving worden derden geacht op de hoogte te zijn van de gevestigde hypotheek en zullen zij er dan ook rekening mee moeten houden.

De inschrijving is geldig voor 30 jaar en hernieuwbaar.

Gewaarborgd bedrag

Het maximumbedrag waarvan de terugbetaling gewaarborgd wordt door de gevestigde en ingeschreven hypotheek, moet volgens de wet expliciet vermeld worden in de authentieke vestigingsakte. Een hypotheek die de terugbetaling van een onbeperkt bedrag waarborgt, is ongeldig.

Gewaarborgde verbintenissen

  • Ofwel één of meerdere welbepaalde kredieten (= de zogenaamde “specifieke” hypotheek).

  • Ofwel alle huidige en toekomstige schulden die de kredietnemer bij de bank heeft of zal hebben (= de zogenaamde “alle sommen” hypotheek).

In praktijk zullen de meeste banken hun kredietvoorstel baseren op een “alle sommen” hypotheek, aangezien hiermee de hoge kosten die gepaard gaan met een hypotheekvestiging vermeden kunnen worden bij een latere kredietaanvraag. 

Dit type zekerheid biedt de hypotheeksteller een belangrijk voordeel, nl. een potentiële toekomstige kostenbesparing, zonder dat hier bijkomende nadelen aan verbonden zijn. 

Kosten

Een hypotheekvestiging brengt belangrijke kosten met zich mee:

  • Belastingen: registratierechten (1%), hypotheekrecht (0,3%) en bijkomende forfaitaire kosten (recht op geschriften, forfait bijlagen, retributie)

  • Ereloon notaris (incl. BTW)

  • Diverse kosten (bv. stedenbouwkundige opzoekingen, …)

Via je notaris kan je de geschatte hypotheekkosten laten berekenen.

Of bereken het hier makkelijk zelf

Daarnaast kan de kredietgever ook dossierkosten aanrekenen.