Gedragscode voor bankiers en ondernemingen

Gedragscode voor bankiers en ondernemingen

In 2004 stelden Febelfin en verschillende beroepsfederaties uit de ondernemerswereld een gedragscode op die zowel voor banken als ondernemingen een aantal richtlijnen vastlegt met betrekking tot hun rol en verantwoordelijkheid in het kader van de kredietverlening. Die code werd hernieuwd in 2010.

Zo roept de gedragscode banken en ondernemingen op tot wederzijds vertrouwen en begrip voor elkaars beslissingen. Ze vraagt hen open en transparant te communiceren met elkaar. Aan kredietinstellingen wordt gevraagd omkredietdossiers vertrouwelijk en zonder discriminatie te behandelen.

Concreet bevat de gedragscode voor bankiers en ondernemingen de volgende algemene principes:

Opbouwen wederzijds vertrouwen

De kredietinstellingen en ondernemingen zijn zich ervan bewust dat een goede en langdurige relatie gebaseerd moet zijn op wederzijds begrip en vertrouwen. Kredietverlening aan ondernemingen is een belangrijk onderdeel van het bankbedrijf en beide partijen zien hun relatie als erg belangrijk voor de groei en het succes van hun onderneming. Allebei beseffen ze dat zowel de ene als de andere zaken doet in een omgeving die door concurrentie wordt gekenmerkt. In die context is het fundamenteel belangrijk dat ze blijk geven van openheid en onnodige vertraging proberen te voorkomen. 

Transparantie

Transparantie draagt bij tot duurzame en evenwichtige betrekkingen op lange termijn. De kredietinstelling zal transparante voorwaarden hanteren en die samen met andere informatie altijd in begrijpelijke taal aan de onderneming meedelen. De onderneming zal belangrijke informatie die gevolgen kan hebben voor de relatie met de kredietinstelling, zonder onnodige vertraging verstrekken, zowel in de precontractuele als in de contractuele fase.

Open dialoog

Zowel de ondernemingen als de kredietinstellingen erkennen de belangrijkheid van
een open dialoog voor solide en duurzame betrekkingen. Voor de onderneming betekent dit dat zij een volledig beeld moet geven van haar situatie door de jaren heen. Voor de kredietinstelling betekent dit dat zij moet specifiëren welke informatie zij nodig heeft, dat zij openlijk discussieert over de vragen die zij zich kan stellen met betrekking tot de onderneming, en dat zij een volledig beeld moet geven van haar relevante dienstverlening en tariefstructuren, opdat de onderneming die service kan kiezen die het best aan haar behoeften beantwoordt.

Vertrouwelijkheid

De kredietinstellingen zullen de klanteninformatie discreet behandelen, omdat dit heel gevoelig kan liggen in een omgeving die door concurrentie wordt gekenmerkt.

Geen discriminatie

Etnische oorsprong, geslacht, religie of nationaliteit worden als criteria niet in overweging genomen bij een beslissing tot kredietverlening, dit alles onder voorbehoud evenwel van de beroepsethiek, de interne complianceregels en de toepasselijke wetgeving.

Transparant kredietverleningsproces

De onderneming zal alle nuttige informatie, zoals een ondernemingsplan, de jaarrekeningen, haar huidige financiële situatie, … ter kennis brengen van de kredietinstelling, alsook al haar verbintenissen ten opzichte van andere banken, voor zover die gegevens relevant zijn voor het dossier. De kredietinstelling zal als tegenprestatie feedback geven over hoe zij de zaken ziet. De onderneming krijgt de kans aanvullende informatie en uitleg te geven. De kredietinstelling zal vóór de aanvang van het kredietonderzoek nagaan welke soort gegevens en/of info zij nodig heeft en zal de onderneming informeren over de relevante factoren die een invloed op de kredietbeslissing kunnen hebben. De kredietbeslissing zal op een duidelijke manier worden meegedeeld en de kredietinstelling zal mondeling of schriftelijk een verduidelijking geven omtrent de belangrijkste factoren die de beslissing en de risico-inschatting hebben beïnvloed.

Transparante beperkingen en voorwaarden

Vooraleer een kredietovereenkomst wordt gesloten, zal de kredietinstelling in duidelijke taal alle beschikbare, gedetailleerde informatie over de voorwaarden voor het aangevraagde krediet ter kennis brengen van de onderneming, inclusief de reglementen die op dit krediet toepasselijk zijn. De onderneming zal van elke wijziging op de hoogte worden gebracht.

Wijzigende omstandigheden

De onderneming zal de kredietinstelling informeren wanneer zij belangrijke veranderingen verwacht of ondervindt die een invloed op de betrekkingen met haar bank kunnen hebben. De kredietinstelling zal deze situatie openlijk met de onderneming bespreken met het oog op een onderzoek van de verschillende opties. Dit doet geen afbreuk aan het recht van de kredietinstelling om een beroep te doen op de verschillende maatregelen ter bescherming van haar rechten die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien.

Antwoordtijd

De kredietinstelling zal elke vorm van onnodige vertraging in de behandeling van een kredietaanvraag en in de mededeling van een kredietbeslissing aan de onderneming voorkomen.

Bepalingen betreffende het overheidsinstrumentarium

De banken engageren zich om, wanneer dit van toepassing is, het overheidsinstrumentarium op regionaal en federaal niveau m.b.t. de financiering van ondernemingen aan te reiken aan hun klanten en deze te begeleiden bij hun aanvraag van die steunmaatregelen. De banken engageren zich om de informatie betreffende de overheidsmaatregelen m.b.t. de financiering van ondernemingen te laten doorstromen binnen hun netwerk, naar de medewerkers die betrokken zijn bij de kredietverlening aan ondernemers. De ondernemersorganisaties engageren zich om de informatie betreffende de overheidsmaatregelen te laten doorstromen naar hun leden.