Scheepshypotheek

Definitie

Een scheepshypotheek verleent de begunstigde van de scheepshypotheek voorrang op andere schuldeisers bij de verdeling van de opbrengst van een eventuele gedwongen realisatie van het gehypothekeerd schip.

Voorwerp

Bestaande of in aanbouw zijnde geregistreerde zee- en binnenschepen en binnenvaartuigen.

Formaliteiten

De hypotheek wordt gevestigd d.m.v. een onderhandse of notariële akte.

Tegenstelbaarheid

De hypotheek wordt, naar gelang het geval, ingeschreven in het Register der Zeeschepen (Belgische zeeschepen), het Rompbevrachtingsregister (buitenlandse zeeschepen) of in het Register van teboekstelling (voor binnenschepen).
De inschrijving is geldig voor 15 jaar en hernieuwbaar.

Gewaarborgd bedrag

Het maximumbedrag tot beloop waarvan hypotheek wordt genomen, moet expliciet vermeld worden. Hypotheek voor een onbeperkt bedrag is niet geldig.

Gewaarborgde verbintenissen

Ofwel één of meerdere welbepaalde kredieten (de zogenaamde “specifieke” scheepshypotheek);
Ofwel alle huidige en toekomstige schulden die de kredietnemer bij de bank heeft of zal hebben (de zogenaamde “alle sommen” scheepshypotheek)

Kosten

Inschrijving van een scheepshypotheek: 0,070 % op de in te schrijven bedragen in hoofdsom en toebehoren;
Inschrijving van een vreemd zeeschip in het rompbevrachtingsregister: 1.425 EUR per jaar rompbevrachting;
Doorhaling van een scheepshypotheek: 0,014 % op de ingeschreven bedragen in hoofdsom en toebehoren.
Daarnaast kan de kredietgever ook dossierkosten aanrekenen.

Bekijk hier de pdf-versie van de fiche "Scheepshypotheek"